ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 • ΡΕΥΣΤΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
DURA EP FLUID
ΡΕΥΣΤΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
Υψηλή αντοχή σε επισκευές, αγκυρώσεις, αποκαταστάσεις ρωγμών σκυροδέματος

Περιγραφή

Ρευστό κονίαμα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με βάση επιλεγμένες ρητίνες, σκληρυντές και fillers.

Χρήσεις

Ιδανικό για ενίσχυση της πρόσφυσης σε σκυροδετήσεις για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα και σαν συγκολλητικό μέσο για διάφορα υλικά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγκύρωση βλήτρων και σιδηροπλισμού σε οριζόντιες επιφάνειες όπως και για την αποκατάσταση ρωγμών, σε στοιχεία σκυροδέματος.

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή θιξοτροπία
 • Υψηλές  μηχανικές  αντοχές
 • Ευκολία στην  εφαρμογή
 • Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα και σε άλλα υποστρώματα (κονίαμα, ξύλο, χάλυβας κλπ)

Τρόπος Εφαρμογής

 • Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το DURA EP FLUID  θα πρέπει να είναι δομικά στέρεη, σχετικά λεία, στεγνή , καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα σωματίδια.
 • Aναδεύστε το κάθε συστατικό ξεχωριστά και στην συνέχεια αναμίξτε με μηχανικό τρόπο το συστατικό Α και το συστατικό Β, για περίπου 2-3 λεπτά, ώστε να επιτευχθεί ομοιογενές γκρι μίγμα
 • Σε περίπτωση συγκόλλησης παλαιού με νέο σκυρόδεμα, η σκυροδέτηση θα πρέπει να λάβει χώρα ενώ ακόμα η ρητίνη είναι κολλώδης
 • Εφαρμόζεται με :
 1. βούρτσα/σπάτουλα/ψεκασμό (σαν μέσο συνάφειας),
 2. με χύτευση (σαν υλικό αγκύρωσης),
 3. με σπάτουλα/πιστόλι/πιεστικό μηχάνημα ενεμάτων (σαν επισκευαστικό σκυροδέματος)

Προδιαγραφές

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές  ΕΝ 1504-4 &  ΕΝ 1504-6

 • Θλιπτική αντοχή (EN 12190) : 89,5 Ν/mm² (απαίτηση > 30 Ν/mm²)
 • Διατμητική αντοχή (ΕΝ 12615) : Σκληρυμένου σκυροδέματος με σκληρυμένο: 8,5 Ν/mm² (απαίτηση ≥ 6 Ν/mm²) /Σκληρυμένου σκυροδέματος με νωπό: 7,1 Ν/mm² (απαίτηση ≥ 6 Ν/mm²)
 • Μέγιστος διαθέσιμος χρόνος από την ανάμιξη έως την συγκόλληση (ΕΝ 12189): 60 min
 • Εργασιμότητα (EN ISO 9514) : 45 min
 • Μέτρο ελαστικότητας σε θλίψη (EN 13412) : > 2000 Ν/mm²
 • Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (EN 12614): ≥ 40°C
 • Πρώιμη γραμμική συστολή των συγκολλητικών υλικών που χρησιμοποιούνται για κατασκευές (EN 12617-3): ≤ 0,1%
 • Συντελεστής θερμικής διαστολής (EN 1770): ≤ 100 x 10⁻⁶ per K
 • Καταλληλότητα για εφαρμογή και συντήρηση κάτω από ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες (EN 12615): Πληρείται
 • Πρόσφυση (EN 12188) : Πληρείται
 • Ανθεκτικότητα (EN 13733) : Πληρείται
 • Αντίδραση στην φωτιά (σύμφωνα με 5.5): Euroclass F
 • Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών (σύμφωνα με 5.5): πληρείται
 • Εξόλκυση (ΕΝ 1881) : μετατόπιση ≤ 0,6 mm σε φορτίο 75 ΚN
 • Περιεκτικότητα σε χλωριόντα: πληρείται

Τρόπος Διάθεσης

 • Μεταλλικά δοχεία (σετ Α+Β=1kg)
 • συστατικό Α (ρητίνη) =0,75kg
 • συστατικό Β (σκληρυντής) = 0,25kg

Αποθήκευση

Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία, ξηρό περιβάλλον και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5°C και 30°C : 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Κατανάλωση

Για πάχος 1mm απαιτείται περίπου 1,55 kg μίγματος ανά m².
El flag