ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποιότητα MARMOLINE

Στη NORDIA A.E. - ΜARMOLINE λειτουργούμε με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 που καλύπτει όλες τις φάσεις της έρευνας, της παραγωγής, του ποιοτικού ελέγχου, της πώλησης και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Διαθέτουμε εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα ελέγχου και επανδρωμένο με άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό.

Χρησιμοποιούμε πρώτες  ύλες (αδρανή υλικά,  τσιμέντα, υδράσβεστο, τροποποιημένη μεθυλοκυταρίνη, ρητίνες  διασποράς  και άλλα χημικά  πρόσθετα),  υψηλής και πιστοποιημένης ποιότητας, από κορυφαίους  παραγωγούς /προμηθευτές, στην Ελλάδα  και το εξωτερικό.

   

Όλα τα προϊόντα μας ακολουθούν τους ισχύοντες  Eυρωπαϊκούς Kανονισμούς, οδηγίες και πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • ΕΝ 998 -1: 2011. Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα.
  • ΕΝ 15824: 2009. Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά.
  • ΕΝ 998 - 2: 2011. Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2: Κονίαμα τοιχοποιίας.
  • ΕΝ 12004: 2007. Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός.
  • ΕΝ 13888: 2009. Συνδετικά (κόλλες) πλακιδίων - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός.
  • ΕΝ 13813: 2002. Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - Υλικό επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις.
  • ΕΝ 1504 - 2: 2004. Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 2: Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος.
  • ΕΝ 1504 - 3: 2004. Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων.
  • ΕΝ 1504 - 6: 2006. Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισμού.
  • ETAG 004: 2011. Οδηγία για Ευρωπαϊκή Τεχνική  Έγκριση Συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS).

κλπ...

   

Για όσα από τα προϊόντα μας  απαιτείται, συντάσσουμε Δήλωση Επιδόσεων,  βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011  και δίνουμε την αντίστοιχη  σήμανση CE. Έτσι, τα προϊόντα MARMOLINE μπορούν να διατίθενται χωρίς κανένα περιορισμό ή επιπλέον έλεγχο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  

 

Όλα τα  τεχνικά  φυλλάδια των  προϊόντων  είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο www.marmoline.gr  ή μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων. Οι Δηλώσεις Επιδόσεων διατίθενται στους  ενδιαφερόμενους, κατά  βάση, μέσω του Εμπορικού τμήματος της εταιρείας και των   εμπορικών  αντιπροσώπων.

 

Εγγυούμαστε για την ποιότητα όλων μας των προϊόντων, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές τους όπως αυτές περιγράφονται στις αντίστοιχες Δηλώσεις Επιδόσεων (βάσει του κανονισμού 305/2011) ή/και στα τεχνικά  φυλλάδια. Η εγγύηση αυτή όμως αφορά αυστηρά και μόνο το προϊόν που διατίθεται προς χρήση και όχι την εφαρμογή του ή το τελικό αποτέλεσμα, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη και τις εκάστοτε συνθήκες εφαρμογής.

 

Η ποιότητα εφαρμογής των προϊόντων είναι βασικό μέλημα της NORDIA A.E. - MARMOLINE  και των συνεργατών μας.  Γι’ αυτό το λόγο διοργανώνουμε σεμινάρια και επιδείξεις εφαρμογής προϊόντων, μαζί με τους κατά τόπους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα.  Επίσης παρέχουμε  τεχνική - τηλεφωνική υποστήριξη και συμβουλές για την σωστή επιλογή και την άριστη εφαρμογή των προϊόντων μας, στα τηλέφωνα επικοινωνίας της  εταιρείας.

 

El flag
Espa