16 Φεβρουαρίου 2024

NORDIA SA – E-CODOMH B2B

E-CODOMH B2B – ΣΥΣΤΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Τίτλος πράξης: Επιχειρησιακά Σχέδια Ανάπτυξης και Καινοτομίας για αειφόρες κατασκευές, κτίρια, υποδομές

Ακρωνύμιο πράξης: ΣΣΚ eCODOMH-B2B

Περιγραφή πράξης: O ΣΣΚ e-CoDOMH «Συστάδα καινοτομίας για αειφόρες κατασκευές, κτίρια, υποδομές», με φορέα αρωγό την ΕΒΕΤΑΜ, αρχικά μέλη 17 καινοτόμες, δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου και επιστημονική υποστήριξη από Ερευνητικούς Οργανισμούς, έχει ως όραμα την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας στον ελληνικό κλάδο των δομικών υλικών και των κατασκευών και την συνακόλουθη επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Αντικείμενο του προτεινόμενου Έργου «Επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης και καινοτομίας για αειφόρες κατασκευές, κτίρια, υποδομές» είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων, τα οποία εντάσσονται σε δύο άξονες προτεραιότητας του ΣΣΚ eCODOMH: περιβαλλοντική βιωσιμότητα – με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση – και ψηφιοποίηση της παραγωγής. Τα επιχειρησιακά σχέδια συγκροτούν μία συντονισμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό των κατασκευών.

Έτσι, το Έργο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους του ΣΣΚ e-CΟDOMH, προωθώντας το εμβληματικό έργο «Το κτίριο του 2030». Οι δράσεις που προτείνονται είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την Πρόταση του ΦΑ, όπου η διερεύνηση και ο καθορισμός ερευνητικών και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, η υλοποίηση δράσεων σχεδιασμού έργων έρευνας & ανάπτυξης, ενημέρωσης και διαμόρφωσης προτάσεων καθώς και η διάχυση & αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, έχουν περιγραφεί ως διακριτοί στόχοι.

Προϋπολογισμός έργου: 1.695.630,39 €

Διάρκεια υλοποίησης του έργου:18 μήνες

Φορέας Αρωγός:
• ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε

Συντονιστής Υλοποίησης:
• PRIME LASER TECHNOLOGY SA

Φορείς Υλοποίησης:
• FIBRAN
• NORDIA
• STAGAKIS
• ERKAMYL
• ili-Con P.C
• Tritoxo Project Management
• DOMECON ENGINEERING & CONSULTING
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ
• Core Innovation
• Seven Sigma P.C.
• NANOPHOS AE

Πηγή Χρηματοδότησης: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» στον Θεματικό Τομέα «ΥΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0348775).