MAKINERI / SILO

 • SILO ME PRESË
SMP
SILO ME PRESË

Përshkrimi

Silo (vëllimi 18 ose 22 m³), me makineri të vendosur trazimi apo hedhje m - tec SMP. Përzierja e rrjedhshme e prodhuar transferohet nëpërmjet tubave në terrenin e kantjerit, kur dhe hidhet në sipërfaqet që do të suvatohen. Karakteristika kryesore e makinerisë është trazimi dysh. Bëhet në dy ndarje të veçuara trazimi që garantojnë përzierje të njëtrajtshme të të gjitha llojeve të llaçrave.

Me shtimin e një trazuesi të posaçëm përdoret edhe për mbushjen e dyshemeve.

Përdorimet

 • Suva: për sprucim, për shtresën bazë, për suvat me një shtres, hidroizolues, suvat antipenetruese, termoizoluese të lehta, për fino mermi.
 • Mbushje dyshemesh.

Avantazhet

 • Shpejtësi pune.
 • Cilësi e lartë përzierjeje të rrjedhshme, falë trazimit dysh.
 • Lehtësi manovrimi dhe pastrimi.
 • Lidhje dhe nisje e menjëhershme e punës.
 • Pastërti gjatë punëve të ndërtimit.
 • Mbrojtje e materialit nga faktorët e jashtëm (kushtet e motit, vjedhjet etj.).

Mënyra e përdorimit

 • Për instalimin dhe funksionimin e sistemit nevojitet një hapësirë e sigurt në terrenin e kantjerit, linjë trefazore korrenti dhe furnizim i mjaftueshëm me ujë, për funksionimin e trazuesit.
 • Pas përfundimit të punimeve, veglat e mësipërme kthehen të pastra dhe në gjendje të mirë.

Standardet

 • Rendimenti rreth 40 lt/minutë (deri në 100 lt/minutë me kazan për mbushje dyshemesh).
 • Distanca maksimale e transportit 80 metra.
 • Lartësia maksimale e transportit 30 metra. Sasia e tërhequr, distanca dhe lartësia varen nga rotorët dhe statorët dhe materiali.
 • Motori i trazimit 4 kw, 380 V, 50 Hz, 260 rrotullime/min.
 • Motori i pompës 5,5 kw, 380 V, 50 Hz, 180 rrotullime/min.
 • Kompresori 0,9 kw, 250 lit/minutë, presioni maks. 4 bar.
 • Pompa e ujit 0,3 kw, 40 lit/minutë, presioni maks. 8 bar.
 • Lidhjet elektrike: 380 V, 50 Hz, siguresa 32 Α. Furnizimi 5 x 4,0 mm². Fisha e korrentit: 32 Α, 5 Ρ, 6 h.
 • Lidhjet me ujin: Zorrë uji 3/4’’ me lidhje GEKA. Presioni minimal i ujit: 2,5 bar.
 • Përmasat e silos: Baza: 2,5 x 2,5 m. Diametri: 2,5 m. Lartësia: 6,25 m (18 m³), 7,20 m (22 m³).
 • Pesha me silo plot: Varet nga materiali i përdorur.

      

Tipet e rotorit të përdorura:

 • Megastar Kodi: 545448 (përdorim për suva).
 • I konfigurueshëm Kodi: 545248 (përdorim për suva).
 • Jumbo Kodi: 545247 (përdorim për llaç).

 

Tipat e statorit të përdorura:

 • Megastar Kodi: 545449 (përdorim për suva).
 • I konfigurueshëm Kodi: 545129 (përdorim për suva).
 • Jumbo Kodi: 545246 (përdorim për llaç).

Paketimi

Dorëzimi në terren përfshin:

 • 1 palë rotor-stator.
 • Tuba transporti materiali.
 • Zorra ajrimi.
 • Pistoletë spërkatëse.
 • Kordonë elektrikë.
 • Aksesorë pastrimi të makinerisë.

Magazinimi

 • Në rast konsumimi apo humbjeje, klientit i ngarkohet kostoja përkatëse.
 • Pjesët e tjera të konsumueshme të makinerisë, qoftë për shkak konsumi normal gjatë punës, qoftë për shkak keqpërdorimi, i faturohen klientit.

Konsumi

-
Al flag