Αεροφωτογραφία εγκαταστάσεων marmoline

19 Νοεμβρίου 2020

Πιστοποίηση ISO 27001 -Πρωταρχικής σημασίας η ασφάλεια των πληροφοριών

Η εταιρεία Marmoline κατέχει την πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013, που αποτελεί ένα από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα διαχείρισης πληροφοριών. Το πρότυπο ΙSO 27001 ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR (Regulation (EU) 2016/679) αναφορικά με την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ικανοποίηση του συγκεκριμένου προτύπου αποτελεί ιδανικό μέτρο προστασίας σε κάθε κίνδυνο ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και σε ότι αφορά την εν γένει την ορθή χρήση, διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών και δεδομένων της εταιρείας αλλά και των ενδιαφερόμενων μερών.

Η λήψη της πιστοποίησης ISO 27001 προϋποθέτει μια συστηματική και διαρκή διαχείριση των εταιρικών δεδομένων αλλά και κάθε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπλουτίζουν τις βάσεις πληροφοριών μιας εταιρείας. Μια ολοκληρωμένη και συνεχής ορθή διαχείριση των δεδομένων αυτών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πιστοποίηση ΙSO 27001. Η πραγματική όμως ανάγκη που καλύπτει η συγκεκριμένη πιστοποίηση για την εταιρεία Marmoline, είναι η ασφάλεια των δεδομένων της εταιρείας, των συνεργατών και των εμπλεκόμενων μερών της, καθώς για την εταιρεία η ασφάλεια των πληροφοριών και η αποφυγή κάθε κινδύνου και ρίσκου στο θέμα αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας.H πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 27001: 2013 για την εταιρεία Marmoline τεκμηριώθηκε και βεβαιώθηκε μέσω των διαδικασιών της εταιρείας πιστοποιήσεων ΤUV AUSTRIA.